TAX AUDIT CONSULT s.r.o.

Audítorské, účtovnícke a poradenské služby

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

komplexný účtovný a daňový servis

3. Poradenstvo

komplexné celoročné poradenstvo

4. Finančné analýzy

komplexné posúdenie hospodárenia

Audit hospodárenia miest a obcí

Postupy vykonania kontroly hospodárenia miest a obcí vychádza z platných medzinárodných audítorských štandardov a doložiek vydaných Komorou audítorov SR pre vykonávanie kontrol hospodárenia územných samosprávnych celkov.
Audítorské práce vykonávame v súlade so zákonom o preskúmaní hospodárenia územne samosprávnych celkov. Vlastné práce sa potom vykonávajú v nasledujúcich fázach.

Úvodná fáza

V úvodnej fáze je odsúhlasený celkový postup v rámci vykonávanej kontroly s určením jednotlivých preverovaných oblastí. Zároveň je určený harmonogram prác v náväznosti na časový plán.

Priebežný audit

Priebežné preverovanie je kontrola oblastí, ktoré sú určené zákonom. Jedným z cieľov tejto fázy audítorských prác je vykonanie a popísanie informačného i účtovného systému. Súčasťou je tiež posúdenie existujúcej vnútornej kontroly v tomto systéme. Miera spoľahlivosti vnútorných kontrolných mechanizmov je ďalej preverovaná a testovaná.
Ďalšia činnosť audítora zahŕňa preverovanie významných účtovných prípadov. V organizácii je vykonaná kontrola priebehu inventarizačnej činnosti a sú testované jednotlivé ďalšie procesy. O výsledkoch auditu je vystavená správa z priebežného auditu, ktorá obsahuje súhrn kontrolovaných oblastí s popisom zistených nedostatkov a návrh na ich odstránenie.

Overenie ročnej účtovnej závierky a spracovanie audítorskej správy

Pred spracovaním záverečnej správy vykonávame kontrolu zostatkov na účtoch hlavnej knihy k dátumu účtovnej závierky a náväznosti výkazov na tieto zostatky. Pritom kladieme dôraz aby tieto účtovné výkazy vyjadrovali presný a pravdivý obraz o majetku, záväzkoch, čistom obchodnom imaní a hospodárskom výsledku organizácie.

Práce sú ukončené záverečnou správou audítora v súlade s požiadavkami zákona k prieskumu hospodárenia. Správa obsahuje stanovisko audítora k zostavenej účtovnej závierke.
Ďalej účtovná jednotka obdrží list audítora so závermi za jednotlivé overované oblasti s návrhom na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení.