TAX AUDIT CONSULT s.r.o.

Audítorské, účtovnícke a poradenské služby

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

komplexný účtovný a daňový servis

3. Poradenstvo

komplexné celoročné poradenstvo

4. Finančné analýzy

komplexné posúdenie hospodárenia

Audit obchodných spoločností

Audit účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok podnikateľských subjektov je hlavnou činnosťou, ktoré poskytuje naša spoločnosť. Audit účtovných závierok vykonávame v súlade s audítorskými štandardami Slovenskej komory audítorov. Orientujeme sa na vykonávanie auditu obchodných spoločností a družstiev. Audit vykonávame v súlade so zákonom č.73/92 Zb. o auditoroch a Slovenskej komore audítorov. Okrem vykonávania štandardného auditu vykonávame priebežný audit počas účtovného obdobia. Priebežný audit je zameraný na odstránenie nedostatkov v informačnom systéme účtovnej jednotky a súčasne pôsobí na znižovanie rizika výskytu neefektívnych transakcií v oblasti financií a podnikania. Poradenstvo v oblasti metodiky účtovníctva, financovania a daní, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou audítorských služieb, vykonávame priebežne počas roka podľa potrieb overovanej účtovnej jednotky osobne vo firme alebo telefonicky. Za roky praxe sme v súlade s mezinárodnými audítorskými štandardami vyvinuli vlastnú metodiku pre spracovanie audítu obchodních spoločností. Tá nám umožňuje vykonávať audít nielen efektívne, ale zároveň našich klientov nadmerne nezaťažuje v oblasti prípravy podkladov pre vyykonanie audítu. V konečnom dôsledku potom tiež umožňuje odhaľovať podstatné nedostatky v účtovníctve.

Pre koho je štatutárny audít určený?

Zákon o účtovníctve v § 19 určuje, pre ktoré spoločnosti a organizácie je audít povinný. Tieto účtovné jednotky majú zákonnú povinnosť mať riadnu alebo mimoriadnu účtovnú závierku overenú audítorom.

Firmy a organizácie tiež môžu požadovať vykonanie nepovinného štatutárneho audítu. Dôvodom je hlavne väčšia miera uistenia vlastníkov o správnosti vedenia účtovných agend. V niektorých prípadoch je štatutárny audít vykonávaný zo strany veriteľa, väčšinou ide o bankové domy a inštitúcie.

Ako sa audít vykonáva?

Audít sa vykonáva v niekoľkých fázach. Ide o fázu úvodnú, fázu priebežného audítu a fázu finálneho audítu, která zahŕňa overenie účtovnej závierky a následné spracovanie závěeečnej audítorskej správy s výrokom audítora.

Úvodná fáza audítu

V tejto fáze je odsúhlasený celkový postup audítu. Hlavne sa špecifikujú overované oblasti, ktoré je potrebné našimi audítormi skontrolovať. So zákazníkom si tiež určíme harmonogram činností vrátane presného časového plánu.

Priebežná fáza audítu

Vo fázy priebežného audítu je pozornosť audíitorského tímu zameraná na overenie spoľahlivosti vnútorného kontrolného systému. Vyhodnotenie vykonávame podľa výsledkov kontroly vybranej vzorky údajov z nejdôležitejších oblastí spracovania účtovnej agendy vrátane väzby na vnnútorné smernice spoločnosti.
Súčasne audítor vykonáva primeranú kontrolu inventarizačného procesu na základe vnútornej smernice organizácie k inventarizácii majetku a záväzkov spoločnosti. Audítor v tejto fázy audítu hodnotí významné skutočnosti ovplyvňujúce výsledky spoločnosti za uplynulé obdobie. Pozornosť audítora se tiež zameriava na stratégiu postupu pri spracovaní účtovnej závierky. Ve fázy priebežného audítu spracovávame dielčie správy, kde klienta upozorňujeme na zisštené nedostatky, ktoré je možné opravit.

Finálna fáza audítu

Cieľom finálnej fázy audítu je overenie účtovnej závierky a spracovanie audítorské správy. Pred spracovaním záverečnej správy sú skontrolované zostatky na účtoch hlavnej knihy k dátumu účúčtovnej závierky a náväznosť výkazov na tieto zostatky.
Kladieme dôraz, aby tieto účtovné výkazy vyjadrovaly presný a pravdivý obraz o majetku, záväzkoch, čistom obchodnom imaní i hospodárskom výsledku organizácie A současne tiež dbáme aby ich zostavenie bolo v súlade s právnymi normami upravujúcími oblasť prezentácie účtovnej závierky. Součásťou finálnej fázy audítu je i overenie, či údaje uvedené vo výročnej správe a správě o vzťahoch zodpovedajú údajom v audítované závierke.
Naša práca je ukončená záveěrečnou správou audítora s určením výroku. Klient (účtovná jednotka) obdrží záver auditora - neverejnou listinu so závermi za jednotlivé overované oblasti s návrhom na ich odstránenie.

Štatutárny audít - právne normy a štandardy

Naši audítoři vykonávajú štatutárny audít a účtovné závierky, ktoré sú zostavené v súlade s týmito normami a štandardami:

  • Právnymi normami SR upravujúcimi oblast účtovníctva, ktoré sú platné k dátumu zostavenia účtovnej závierky. Jde o zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, vyhlášku ............. a slovenské účtovné štandardy.
  • Mezinárodnými účúčtovnými štandardami.
  • Konsolidovanými účúčtovnými závierkami.

Vlastný štatutárny audít je potom realizovaný v súlade so zákonom 540/2007 Z. z., o auditorech ve znení neskorších zmien, doplnkov a s mezinárodnými audítorskými štandardami.