TAX AUDIT CONSULT s.r.o.

Audítorské, účtovnícke a poradenské služby

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

komplexný účtovný a daňový servis

3. Poradenstvo

komplexné celoročné poradenstvo

4. Finančné analýzy

komplexné posúdenie hospodárenia

Audit neziskového sektoru

Ktorých subjektov se audít týka?

Audit neziskového sektoru sa zameriava na overenie hospodárenia a účetovných závierok následujúcich subjektov:

  • Štátne príspevkové organizácie. - napríklad nemocnice riadené Ministerstvom zdravotníctva.
  • Príspevkové organizácie zriadené územno samosprávnymi celkami - napríklad: stredné školy, základné školy, materské škôlky, technické služby, kulturné zariadenia, múzeá a pod.

Aké oblasti audít neziskového sektoru overuje?

Ťažisko audítu je sústredené do dvoch hlavných oblastí:

  • Kontrola a overenie čerpania finančných prostriedkov poskytnutých zzraiďovateľom v súlade so schváleným rozpočtom.
  • Overenie účtovnej závierky a správnosti jej zostavenia po dohode s objednávateľom služby.