TAX AUDIT CONSULT s.r.o.

Audítorské, účtovnícke a poradenské služby

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

komplexný účtovný a daňový servis

3. Poradenstvo

komplexné celoročné poradenstvo

4. Finančné analýzy

komplexné posúdenie hospodárenia

Naša stratégia

Audit chápeme ako zavŕšenie celoročnej spolupráce s klientom a našim cieľom je nielen upozorňovať na nedostatky v účtovníctve a celej informačnej sústave, ale aj navrhovať ich prípadné riešenie na podmienky danej organizácie.

Pre spracovanie údajov používame kvalitnú výpočtovú techniku s potrebným programovým vybavením a odborne vyškolenou obsluhou, pre oblasť audítu špeciálny program DATEV.

Neoddeliteľnouu súčasťou spolupráce je i odborné poradenstvo zamerané na konkrétne problémy našich klientov v každodennej praxi. Poradenstvo je určen0é len pre našich klientov.