TAX AUDIT CONSULT s.r.o.

Audítorské, účtovnícke a poradenské služby

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

komplexný účtovný a daňový servis

3. Poradenstvo

komplexné celoročné poradenstvo

4. Finančné analýzy

komplexné posúdenie hospodárenia

Spracovanie finančných analýz

Vypracovávame finančné analýzy pre potreby našich klientov na základe výsledkov hospodárenia ku dňu účtovnej závierky. Podľa požiadaviek vypracujeme finančnú analýzu aj v priebehu účtovného obdobia v prípade potreby predkladania finančným inštitúciam, alebo obchodným partnerom.

Finančná analýza umožňuje poznať efektívnosť a nákladovosť podniku

Úspešná adaptácia podniku závisí od schopnosti podnikového manažmentu reagovať na nové, zložitejšie podmienky uplatnenia sa na trhu a od znalosti svojej finančnej situácie. Finančná analýza predstavuje ohodnotenie minulosti, súčasnosti a predpokladanej budúcnosti finančného hospodárenia firmy. Jej cieľom je spoznať finančné zdravie firmy, identifikovať slabiny, ktoré by v budúcnosti mohli viesť k problémom a determinovať silné stránky, na ktorých by firma mohla stavať. Finančná analýza odhaľuje skryté rezervy a podnecuje k hľadaniu nových možností pre zvyšovanie podnikovej výkonnosti. Prostredníctvom návrhu opatrení pomáha k dosiahnutiu podnikových cieľov. Finančná analýza rovnako dobre poslúži ako podklad pre strategické plánovanie rozvoja podniku.

Finančná analýza podniku môže byť realizovaná prostredníctvom viacerých riešení:

 1. Finančná analýza ako služba - ide o spracovanie finančnej analýzy v rozsahu požiadaviek zákazníka. Výsledkom je správa o finančnej situácii podniku s návrhom opatrení a riešenia vzniknutých problémov.
 2. Finančná analýza ako implementácia systémového riešenia
 3. Prínosy finančnej analýzy

Finančná analýza pomáha v rozhodovacom procese podniku. Pomocou techník a nástrojov finančného manažmentu umožňuje úspešne riadiť rozvoj podniku. Medzi hlavné prínosy finančnej analýzy patria najmä:

 • informuje o súčastnej i budúcej situácii podniku
 • upozorňuje na možnosť finančného krachu a ponúka východiská
 • poukazuje na správne využívanie majetku firmy
 • umožňuje efektívne využívať a riadiť finančné zdroje podniku
 • ponúka prehľad o finančných tokoch existujúcich v podniku
 • umožňuje poznať efektívnosť a nákladovosť podnikových operácií
 • pomáha pri riadení investičných projektov a pri optimalizácii investičného rizika
 • je spoľahlivo integrovaná do podnikových informačných systémov ako aj do každodennej práce manažérov.
 • je súčasťou riadenia podniku. Jej úlohou je hodnotiť finančnú situáciu podniku a určiť príčiny ktoré ju ovplyvnili.