TAX AUDIT CONSULT s.r.o.

Audítorské, účtovnícke a poradenské služby

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

komplexný účtovný a daňový servis

3. Poradenstvo

komplexné celoročné poradenstvo

4. Finančné analýzy

komplexné posúdenie hospodárenia

Audítorské služby - informácie k auditu účtovnej závierky:

Audit účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok podnikateľských subjektov je hlavnou činnosťou, ktoré poskytuje naša spoločnosť. Audit účtovných závierok vykonávame v súlade s audítorskými štandardami Slovenskej komory audítorov. Orientujeme sa na vykonávanie auditu obchodných spoločností a družstiev. Audit vykonávame v súlade so zákonom č.73/92 Zb. o auditoroch a Slovenskej komore audítorov. Okrem vykonávania štandardného auditu vykonávame priebežný audit počas účtovného obdobia. Priebežný audit je zameraný na odstránenie nedostatkov v informačnom systéme účtovnej jednotky a súčasne pôsobí na znižovanie rizika výskytu neefektívnych transakcií v oblasti financií a podnikania. Poradenstvo v oblasti metodiky účtovníctva, financovania a daní, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou audítorských služieb, vykonávame priebežne počas roka podľa potrieb overovanej účtovnej jednotky osobne vo firme alebo telefonicky.

Overenie účtovnej závierky vykonávame v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi, zákonom o audítoroch, etickým kódexom pre audítorov a ostatnými predpismi vydanými Slovenskou komorou audítorov (SKAU).

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom stanovuje § 19 zákona o účtovníctve č. 431/2002 v znení neskorších predpisov nasledovne: Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka,

  • ktorá je obchodnou spoločnosťou okrem akciovej spoločnosti, ak povinne vytvára základné imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
    1. celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
    2. čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
    3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30,
  • ktorá je akciovou spoločnosťou,
  • ktorej túto povinnosť ustanovuje osobitný predpis,
  • ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a.

Nezávislý audítor taktiež overuje súlad výročnej správy s účtovnou závierkou. Výročnú správu je povinná vyhotoviť účtovná jednotka, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.

Cieľom auditu

je vyjadriť názor nezávislého audítora na účtovnú závierku spoločnosti, ktorá je predmetom auditu na základe získaných audítorských dôkazov. Vzhľadom k praktickým obmedzeniam, audit má za cieľ poskytnúť len primeranú istotu, že výkazy neobsahujú významné chyby.

Audit by pre účtovnú jednotku nemal byť iba povinnosťou, ktorá jej vyplýva zo zákona, ale dáva predovšetkým používateľom účtovnej závierky istotu, že táto účtovná závierka verne a pravdivo zobrazuje pozíciu a výkonnosť podniku. Týmito používateľmi sú napr. akcionári, spoločníci, ale aj daňové úrady, banky, dodávatelia, investori, zákazníci a pod.

Priebeh auditu

Audit vykonávame podľa požiadaviek klienta, väčšinou v dvoch fázach. Priebežný audit sa uskutočňuje ešte v priebehu auditovaného roka, kedy sa snažíme odstrániť všetky významné nedostatky v účtovníctve a výstupom v tejto fáze je list s odporúčaniami týkajúci sa vedenia účtovníctva. Druhou fázou je záverečný audit, ktorý spočíva v overení vykázaných údajov v účtovnej závierke. V tejto fáze audítor získava audítorské dôkazy nevyhnutné pre vyjadrenie svojho názoru.

Audítor musí vykonať audit ako nezávislá osoba, t. j. pred vykonaním auditu je potrebné zhodnotiť svoju nezávislosť ako aj nezávislosť ostatných členov audítorského tímu. Pri audite sa zameriavame predovšetkým na zhodnotenie fungovania vnútorného kontrolného systému účtovnej jednotky, analyticky a detailne overujeme vybrané účtovné operácie účtovnej jednotky, kontrolujeme dodržiavanie interných a externých predpisov platných pre účtovnú jednotku. Úlohou audítora je tiež zhodnotiť riziko podvodu, ku ktorému môže dôjsť v auditovanej spoločnosti.

V priebehu roka sme svojim klientom k dispozícii a konzultujeme účtovné a daňové dopady jednotlivých hospodárskych operácií.

Výsledok auditu

Výsledkom auditu účtovnej závierky je správa nezávislého audítora, ktorá obsahuje výrok audítora v zmysle Medzinárodných audítorských štandardov a správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.

Poistenie

Spoločnosť má uzavreté poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone audítorskej činnosti vo výške 165.970 €. Od založenia spoločnosti nedošlo k žiadnej poistnej udalosti. Je to výsledkom kvalitného profesionálneho tímu audítorov a zabezpečenie neustáleho vzdelávania audítorov.

Cena za audit

Cena za vykonanie auditu je predmetom dohody audítorskej spoločnosti a klienta.