TAX AUDIT CONSULT s.r.o.

Audítorské, účtovnícke a poradenské služby

2. Účtovníctvo, mzdy a dane

komplexný účtovný a daňový servis

3. Poradenstvo

komplexné celoročné poradenstvo

4. Finančné analýzy

komplexné posúdenie hospodárenia

Spracovanie podvojného a jednoduchého účtovníctva a vedenie mzdovej agendy:

Vykonávame kompletné spracovanie podvojného a jednoduchého účtovníctva právnickým a fyzickým osobám. Tieto účtovné služby zahŕňajú: - spracovanie internej smernice účtovníctva, - kontrolu účtovných dokladov, - zaúčtovanie účtovných dokladov, - spracovanie denníka účtovných zápisov, hlavnej knihy a knihy analytickej evidencie, - evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku, - sledovanie pohľadávok a záväzkov, - evidencia DPH, - spracovanie riadnej účtovnej závierky, - spracovanie daňových priznaní a štatistických výkazov. V rámci spracovania účtovníctva poskytujeme našim klientom aj poradenstvo v oblasti metodiky účtovníctva, financovania a daní v súlade s platnými zákonmi v Slovenskej republike. Pravidelne mesačne zostavujeme prehľady hospodárenia, na základe ktorých naši klienti získavajú prehľad o štruktúre výnosov a nákladov, prehľad o rentabilite zákaziek a majú možnosť sledovať vývoj hospodárenia. K našim službám patrí aj komplexné vedenie mzdovej agendy a spracovanie miezd. Mzdy a mzdovú agendu spracovávame podľa platnej legislatívy.